FAQs on nCoV

FAQs on nCoV

News & Update

Jan 1

मानसिक स्वास्थ्य र मनासामाजिक सहयोगका लागि आवश्यक सम्पर्क नम्वरहरु ।

मानसिक स्वास्थ्य र मनासामाजिक सहयोगका लागि आवश्यक सम्पर्क नम्वरहरु ।

Jan 1

केश इन्भेष्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यको सोधभर्ना सम्बन्धमा

केश इन्भेष्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यको सोधभर्ना सम्बन्धमा

Jan 1

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ICS बैठकले गरेका निणर्य पठाईएको सम्बन्धमा

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ICS बैठकले गरेका निणर्य पठाईएको सम्बन्धमा